SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:Konferencija

Instrukcije za pisanje radova

Radovi prijavljeni za konferenciju mogu biti empirijskog i teorijskog karaktera.

Rukopis treba da ima najviše 7 strana, uključujući naslovnu stranu, osnovni tekst (sa grafikonima, tabelama, ilustracijama i slično) i reference.

Stil pisanja je akademski, a rečenice treba da budu kratke i precizne.

Rukopisi treba da budu dostavljeni u formi dokumenta Word.doc ili Rich Text Format. Kako bi bila osigurana anonimnost autora za recenzente, potrebno je da ime autora bude obrisano iz statistike dokumenta koji šaljete (u okviru preferences).

Format je A4, font Times New Roman 11, sve margine 2.54 cm, prored 1 u celom tekstu (uključujući tabele, grafikone, slike, reference i dr.).

Rukopis treba da sadrži naslov, apstrakt na srpskom i engleskom jeziku, ključne reči na srpskom i engleskom jeziku (od 3 do 5 ključnih reči), JEL klasifikaciju, tekst rada, tabele, grafikone, slike, ilustracije i reference. Tabele, grafikoni, slike i druge ilustracije treba da budu numerisane po redu (1, 2, 3…) i jasno označene nazivom iznad, uz navođenje legende (izvor podataka, primedbe i slično) ispod tabele, slike, grafikona, ilustracije i sl.

Naslovna strana treba da sadrži: naslov rada (centriran i boldovan), ime i prezime autora, naziv institucije iz koje dolazi i adresu za korespondenciju (centrirano), apstrakt na srpskom i engleskom (poravnato uz levu marginu), ključne reči na srpskom i engleskom (poravnato uz levu marginu, italic) i JEL klasifikaciju (poravnato uz levu marginu).

Apstrakt ne treba da bude duži od 200 reči.

Tekst rada počinje od druge strane, posle naslovne strane.

Naslovi poglavlja u tekstu treba da budu numerisani (1,2,3…) i ograničeni do jednog podnivoa (podnaslovi) (1.1., 2.1., 3.1….), poravnati uz levu marginu i boldovani (naslovi poglavlja) odnosno u italiku (podnaslovi).

Koristite fusnote (ne endnote) samo ukoliko je neophodno, vodeći računa o tome da budu numerisane po logičnom redosledu.

Reference treba da budu navedene u tekstu, kao i na kraju (spisak literature), u skladu sa APA stilom navođenja referenci. Detaljne instrukcije u vezi sa APA stilom navodđenja referenci dostupne su na adresi: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/

NEKI PRIMERI NAVOĐENJA REFERENCI:

U tekstu

Kada su u pitanju dva autora:
Istraživanje koje su sproveli Wegener i Petty (1994) pokazuje...
(Wegener & Petty, 1994)

Tri do pet autora:
Prilikom prvog citiranja rada autora:
Kernis, Cornell, Sun, Berry i Harlow (1993) u svom čuvenom delu…
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)

Svako sledeće navođenje:
Kernis i dr. (1993) su pokazali…
(Kernis i dr, 1993)

Šest i više autora:
Harris et al. (2001) trvdi...
(Harris et al., 2001)

Na kraju rada (na spisku literature)


Knjige:
Prezime autora, A. A. (godina izdanja). Naslov rada. Mesto: Izdavač.
Maričić, B. (2010). Ponašanje potrošača. Beograd: CID Ekonomski fakultet.
Calfee, R. C., Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association

Zbornici:
Duncan, G. J., Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.
Mitić, S., Ognjanov, G. (urednici). (2014). Marketing prehrambenih proizvoda. Beograd: Dosije studio.

Radovi u časopisima:
Prezime, A. A., Prezime, B. B., & Prezime, C. C. (godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, Volume number (broj ako postoji), strane.
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55 (1), 893-896.
Stanković, Lj., Popović, A. (2016). Veličina tržišta kao determinanta nacionalne konkurentosti Republike Srbije. Marketing, 47 (3), 191-206.

Članci u onlajn publikacijama i elektronski izvori:
Prezime, A. A., Prezime, B. B. (datum publikacije). Naslov rada. Naziv onlajn publikacije, Volume number (broj ako postoji). Preuzeto sa: http://www.someaddress.com/full/url/
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Članci sa DOI
Prezime, A. A., Prezime, B. B. (datum publikacije). Naslov rada. Naziv časopisa, Volume number (broj ako postoji), strane. doi:0000000/000000000000 or http://dx.doi.org/10.0000/0000
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

Novine:
Prezime, A. A. (Godina, dan i mesec). Naslov članka. Naziv dnevne novine. Preuzeto sa: http://www.someaddress.com/full/url/
Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-linked-to-drug-industry/?_r=0

Elektronske knjige:
De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrieved from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html