Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

O nama

Istorijat

Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovno 18. maja 2007. godine. SeMA je naslednik ranijih udruženja: Jugoslovenskog udruženja za marketing (JUMA) i Društva za marketing SR Srbije. Udruženje je osnovano Izjavom volje osnivača na osnivačkoj skupštini i na toj osnovi donete Odluke o osnivanju Srpskog udruženja za marketing. Sedište Udruženje je u Beogradu i deluje na području Republike Srbije.

Jugoslovensko udruženje za marketing (JUMA)

Jugoslovensko udruženje za marketing (JUMA) osnovno je maja meseca 1968. godine u Opatiji. Osnivanje se dogodilo u okviru skupa o “Unapređenju prodaje” koji se u to vreme održavao u organizaciju značajnog broja ekonomskih propagandista i marketinških poslenika iz cele Jugoslavije. Susret u Opatiji smatra se Prvim kongresom Jugoslovenskog udruženja za marketing.

Osnivanje JUMA-e, uz snažnu podršku jednog broja privrednika, inicirala je nekolicina univerzitetskih profesora koji se smatraju pionirima marketinga u Jugoslaviji. Najistaknutiji među njima bili su Fedor Rocco, Momčilo Milisavljević i Roman Obraz.

Ciljevi osnivanja JUMA-e bili su razvoj profesionalizma u marketingu, unapređivanje teorije i prakse marketinga i širenje i povećavanje članstva JUMA-e. Od osnivanja, JUMA se vezala za privredu čime je u potpunosti ispoštovana marketinška filozofija.

U razvoju JUMA-e dominirale su dve marketinške škole: beogradska i zagrebačka koje su bile locirane na istoimenim univerzitetima. Sredinom 70-tih javlja se treća marketinška škola - mariborska (na Višoj komercijalnoj školi).

Prilagođavajući se Ustavu iz 1974. godine dolazi do značajnih organizacionih i statusnih promena. JUMA menja naziv u Jugoslovenski savez republičkih i pokrajinskih društva za marketing. U skladu sa pomenutim promenama 1975. godine osnovano je Društvo za marketing SR Srbije. Skraćenica JUMA je zadržana.

JUMA je 80-tih godina imala svoje “zlatno” doba kada je članstvo - individualno i kolektivno bilo najbrojnije i kada su organizovane brojne stručne i druge manifestacije iz oblasti marketinga.

Jugoslovensko udruženje za marketing pratilo je sudbinu SFRJ tako da je raspad bivše Jugoslavije uslovio prestanak sa radom JUMA-e u izvornom sastavu i obliku.

Sledeća važna etapa u razvoju Udruženja vezana je za mart 1994. godine kada je oko 150 marketinških poslenika iz SR Jugoslavije posle tri godine “prinudnog” mirovanja, ponovo revitalizovalo i pokrenulo JUMA-u.

Priča o Jugoslovenskom udruženju za marketing ne bi bila kompletna ukoliko ne ukažemo na važno mesto koje, u razvoju marketinške nauke i prakse, zauzima časopis “Marketing”. JUMA je ovaj časopis, koji i danas izlazi, pokrenula 1969. godine. Prvi urednik “Marketinga” bio je prof. dr Fedor Rocco.
Interesantno je da časopis nije prestao da izlazi ni u periodu “prinudnog” mirovanja JUMA-e tako da zahvaljujući toj činjenici danas proslavljamo pune četri decenije postojanja časopisa.

Maja 2007. godine osnovano je Srpsko uduženje za marketing (SeMA). SeMA je naslednik Jugoslovenskog udruženja za marketing (JUMA) i Društva za marketing SR Srbije. Udruženje je osnovano Izjavom volje osnivača na osnivačkoj skupštini i na toj osnovi donete Odluke o osnivanju Srpskog udruženja za marketing.