Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

O nama

Organizacija

Predsednik Udruženja:
prof. dr Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Potpredsednici Udruženja:
prof. dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
prof. dr Hasan Hanić,Beogradska bankarska akademija

Generalni sekretar:
doc. dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi Predsedništva:
prof. dr Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, predsednik Udruženja
prof. dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpredsednik
prof. dr Hasan Hanić, Beogradska bankarska akademija, potpredsednik
prof. dr Ružica Kovač-Žnidaršič, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici
prof. dr Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum
prof. dr Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Velimir Štavljanin, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
dr Veljko Marinković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
mr Milenko Đurić, Visoka turistička škola u Beogradu
Ivan Vitorović, master ekonomije, izvršni direktor Mona hotel management doo
dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, generalni sekretar

Nadzorni odbor:
prof. dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsednik
dr Srđan Šapić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, član
dr Dražen Marić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, član n

Naučni savet:
prof. dr Momčilo Milisavljević, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
prof. dr Branko Maričić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
prof. dr Ljiljana Stanković, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
prof. dr Radoslav Senić, redovni profesor u penziji, Fakultet za turizam Vrnjačka Banja / Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
prof. dr Stevan Vasiljev, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici

Organi udruženja

Organi udruženja neposredno zaduženi za operativni rad Udruženja i sprovođenje ciljeva i aktivnosti su: Skupština, Predsedništvo i Nadzorni odbor.

Udruženje punovažno zastupa Predsednik odnosno potpredsednici i, u slučaju njihove sprečenosti, Generalni sekretar. Predsedništvo može, po potrebi, ovlastiti i druga lica da zastupaju Udruženje.

Udruženje ima i posebne organe zadužene za ostvarivanje naučnih i stručnih angažovanja članova: Naučni savet SeMA, komisije i stručne interesne grupe (SIG).

Skupština SeMA je najviši organ Udruženja i sačinjavaju je svi redovni i korporativni članovi koji redovno izmiruju svoje članske obaveze i aktivno ostvaruju svoja prava po tom osnovu.

Skupština se redovno održava svake druge godine, a saziva je Predsedništvo SeMA saopštavajući vreme, mesto i predlog dnevnog reda najranije jedan mesec unapred. U izuzetnim slučajevima Skupština se može održavati i vanredno, na predlog Predsedništva ili najmanje trećine redovnih i korporativnih članova SeMA.

Skupština vrši sledeće poslove:
  • donosi, menja i dopunjuje Statut i druga opšta akta Udruženja,
  • odlučuje o prestanku rada Udruženja,
  • raspravlja i donosi zaključak o izveštaju Predsedništva i Nadzornog odbora,
  • bira i razrešava članove Predsedništva i Nadzornog odbora,
  • bira i razrešava Predsednika, potpredsednike i Generalnog sekretara,
  • odlučuje o počasnim članovima SeMA, uključujući i izbor Počasnog predsednika udruženja, naučnog saveta, komiteta ili SIG
  • odlučuje o svim drugim pitanjima u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Predsedništvo Udruženja je izvršni organ skupštine SeMA sa osnovnim zadatkom da izvršava zaključke Skupštine i vodi poslove Udruženja između dva zasedanja skupštine.

Radom Predsedništva rukovodi Predsednik izabran od strane Skupštine SeMA. U njegovom odsustvu zamenjuje ga jedan od potpredsednika ili Generalni sekretar u skladu sa ovlašćenjem. Predsedništvo se sastaje po potrebi. Sednice saziva Predsednik po svojoj inicijativi ili na zahtev najmanje jedne trećine članova Predsedništva ili ako to traži Nadzorni odbor.