Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Kako postati član

Redovni član može biti svaki pojedinac zainteresovan za unapređenje naučnog i praktičnog rada u bilo kojoj oblasti marketinga ukoliko: ima glasačko pravo u Srbiji; je nastanjen na teritoriji Republike; i ima najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti marketinga.
Ukoliko ima ispunjene preduslove, onda kandidat za redovnog člana šalje popunjenu pristupnicu SeMA sa kratkom biografijom, a po mogućstvu i sa podacima o preporuci - saglasnosti dva redovna člana SeMA - na adresu office@sema.rs.
Po dobijanju pozitivnog odgovora u vezi prijema od strane Predsednika komisije za članstvo, kandidat uplaćuje iznos od 2.000 dinara na račun Udruženja 160-280133-85, sa naznakom Članarina za 2021. godinu.

Individualni članovi mogu biti studenti, penzioneri ili druge osobe zainteresovane za rad Udruženja, a da pri tom nemaju iskustva na poslovima marketinga. Kao i kandidati za redovne članove, budući individualni članovi treba da predaju popunjenu pristupnicu za individualno članstvo i po dobijanju saglasnosti izvrše uplatu članarine od 1000 dinara na gore navedeni broj tekućeg računa, sa naznakom Članarina za 2021. godinu – individualni član.

Prema Statutu korporativni članovi imaju dvogodišnje članstvo, uz mogućnost obnavljanja. Popunjava se pristupnica za korporativno članstvo. Po dobijanju pozitivnog odgovora Predsednika komisije za članstvo, šalje se profaktura za uplatu članarine. Članarina za dve godine iznosi 35.000,00 dinara i uplaćuje se odmah za ceo period.
Neposredno posle izvršene uplate, korporativnom članu biće dodeljena specijalna Plaketa SeMA-e, čime stiče sva prava. Za posebne kategorije (neprofitne organizacije – fakulteti, naučni instituti, udruženja, kao i za mikro preduzeća, preduzetnike i startapove) obezbeđen je popust.

Za sve ostale informacije u vezi sa procedurom učlanjenja (dopunske informacije, dostavljanje profakture/fakture i slično), možete kontaktirati Generalnog sekretara Udruženja, dr Nenada Đokića, na i-mejl adresu: office@sema.rs.