Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Članovi

Spisak pomažućih članova

  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • MaxNova Beograd

Pomažući članovi

Pomažući članovi stiču takav status uključivanjem u realizaciju pojedinih programa ili projekata SeMA za određeni period koji se po pravilu reguliše ugovorom ili odgovarajućim odlukama organa Udruženja. Oni učestvuju u radu Udruženja, ali bez prava glasa.