SeMA | Srpsko udruženje za marketing | Serbian Marketing Association

Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Konferencija Izazovi savremenog marketinga 2021

Instrukcije za pisanje radova

Radovi prijavljeni za konferenciju mogu biti empirijskog i teorijskog karaktera. Prijava radova i gotovi radovi se dostavljaju na imejl konferencija@sema.rs u elektronskom obliku (Word dokument).

Prijava radova podrazumeva dostavljanje proširenog apstrakta (do 30. avgusta 2021. godine). Prošireni apstrakt treba da sadrži od 300 do 500 reči. Prilikom slanja apstrakta autori treba da napišu svoje ime i prezime, naziv institucije iz koje dolaze i imejl adresu za korespondenciju.

Radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku, a prezentuju na srpskom, uz mogućnost i da budu prezentovani na engleskom ili na nekom od srodnih jezika iz okruženja (hrvatski, crnogorski, bosanski/bošnjački).

Prihvaćeni i prezentovani radovi na konferenciji biće objavljeni u zborniku radova sa konferencije. Za odabrane radove, autorima će biti ponuđeno da ih prošire i unaprede kako bi bili objavljeni u časopisu Marketing koji izdaju Srpsko udruženje za marketing i Ekonomski fakultet u Beogradu. Časopis Marketing je kategorisan kao M-51 (vodeći časopis nacionalnog značaja). Indeksiran je u bazama: DOAJ, SCIndex, EBSCO.

INSTRUKCIJE ZA PISANJE PROŠIRENOG APSTRAKTA

NASLOV
Ime i prezime, institucija, grad, država


KRATKO OBRAZLOŽENJE
Objasnite predmet i cilj rada. Obrazložite zašto je predloženi rad relevantan i značajan. Navedite metodologiju koja će biti korišćena i zašto je relevantna za obradu odabrane teme rada, kao i rezultate koje očekujete da ćete dobiti u radu i njihove implikacije na poslovnu praksu i teoriju marketinga. (od 300 do 500 reči)

Reference
Navedite od 10 do 20 ključnih referenci koje će biti korišćene u radu.

Šablon za pisanje proširenog apstrakta možete preuzeti ovde.

INSTRUKCIJE ZA PISANJE RADOVA

Rad treba da ima od 8 do 12 strana, uključujući naslovnu stranu, osnovni tekst (sa grafikonima, tabelama, ilustracijama i slično) i reference. Stil pisanja je akademski, a rečenice treba da budu kratke i precizne.

Rad treba da bude dostavljen u formi Word dokumenta. Kako bi bila osigurana anonimnost autora za recenzente, potrebno je da ime autora bude obrisano iz statistike dokumenta koji šaljete (u okviru preferences). Rad se šalje u dva fajla. U jednom prva strana treba da sadrži afilijaciju (ime i prezime autora, institucija, naziv rada). Drugi fajl se šalje bez imena i prezimena autora i institucije, već samo sa nazivom rada i tekstom. Format dokumenta je A4, font Times New Roman 11, sve margine 2.54 cm, prored 1 u celom tekstu (uključujući tabele, grafikone, slike, reference).

Rad treba da sadrži naslov na srpskom i engleskom jeziku, apstrakt na srpskom i engleskom jeziku, ključne reči na srpskom i engleskom jeziku (od 3 do 5 ključnih reči), JEL klasifikaciju, tekst rada (na srpskom ili engleskom jeziku), tabele, grafikone, slike, ilustracije i reference. Tabele, grafikoni, slike i druge ilustracije treba da budu numerisani po redu (1, 2, 3…) i jasno označene nazivom iznad, uz navođenje legende (izvor podataka, primedbe i slično) ispod tabele, slike, grafikona, ilustracije...

Naslovna strana treba da sadrži: naslov rada na srpskom i engleskom jeziku (centriran, bold), ime i prezime autora, naziv institucije iz koje dolazi/e i adresu za korespondenciju (centrirano), apstrakt na srpskom i engleskom (poravnato uz levu marginu), ključne reči na srpskom i engleskom (poravnato uz levu marginu, italic) i JEL klasifikaciju (poravnato uz levu marginu). Apstrakt ne treba da bude duži od 200 reči.

Tekst rada počinje od druge strane, posle naslovne strane. Naslovi poglavlja u tekstu treba da budu numerisani (1,2,3…) i ograničeni do jednog podnivoa (podnaslovi) (1.1., 2.1., 3.1..), poravnati uz levu marginu i boldovani (naslovi poglavlja) odnosno u italiku (podnaslovi). Koristite fusnote samo ukoliko je neophodno, vodeći računa o tome da budu numerisane po logičnom redosledu.

Reference treba da budu navedene u tekstu, kao i na kraju (spisak literature), u skladu sa APA stilom navođenja referenci. Detaljne instrukcije u vezi sa APA stilom navođenja referenci dostupne su na adresi: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/

Šablon za pisanje naslovne strane možete preuzeti ovde, a za pisanje i predaju rada ovde.

NEKI PRIMERI NAVOĐENJA REFERENCI:

U tekstu
Kada su u pitanju dva autora:
Istraživanje su sproveli i Wegener i Petty (1994), a u kom… (Wegener & Petty, 1994)

Tri do pet autora:
Prilikom prvog citiranja rada autora:
Kernis, Cornell, Sun, Berry i Harlow (1993) u svom čuvenom delu… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)

Svako sledeće navođenje:
Kernis i dr. (1993) su pokazali… (Kernis i dr, 1993)

Šest i više autora:
U još jednom istraživanju utvrđeno je da... (Harris et al., 2001)

Na kraju rada (na spisku literature)
Knjige:
Prezime autora, A. A. (godina izdanja). Naslov rada. Mesto: Izdavač.
Kotler, P., Keller, K. L. (2016). Marketing Management, 15th ed., Boston: Pearson

Zbornici:
Prezime autora, A. A (godina izdanja). Naslov rada. Mesto: izdavač
Mitić, S., Ognjanov, G. (urednici). (2014). Marketing prehrambenih proizvoda. Beograd: Dosije studio.

Radovi u časopisima:
Prezime, A. A., Prezime, B. B., & Prezime, C. C. (godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, Volume number (broj ako postoji), strane.
Gligorijević, M., Rusić, J. (2020), Vrednost učešća potrošača u razvoju novog proizvoda za preduzeće. Marketing, 51, 271-282.

Članci u onlajn publikacijama i elektronski izvori:
Prezime, A. A., Prezime, B. B. (datum publikacije). Naslov rada. Naziv onlajn publikacije, Volume number (broj ako postoji).
Američka marketing asocijacija, Definicije marketinga, preuzeto 25. aprila 2020. sa adrese: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/

Članci sa DOI
Prezime, A. A., Prezime, B. B. (datum publikacije). Naslov rada. Naziv časopisa, Volume number (broj ako postoji), strane. doi:00/00 or http://dx.doi.org/10/00
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

Novine:
Prezime, A. A. (godina, dan i mesec). Naslov članka. Naziv dnevne novine. Preuzeto sa:
Parker-Pope, T. (2008, may 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Preuzeto sa: http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-hand- book-linked-to-drug-industry/?_r=0