Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

O nama

O nama

Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je strukovna, nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja okuplja predstavnike akademske zajednice, istraživače, menadžere i eksperte sa iskustvom na poslovima iz oblasti marketinga, kao i sva fizička i pravna lica zainteresovana za razvoj savremene marketinške teorije i prakse.

Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovano Izjavom volje osnivača na osnivačkoj skupštini 18. maja 2007. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovni cilj osnivanja Srpskog udruženja za marketing je davanje podsticaja i pružanje profesionalne podrške zainteresovanim pojedincima i akademskim, privrednim i društvenim organizacijama na organizovanju, razvijanju i unapređivanju naučnog i stručnog rada u svim marketinškim aktivnostima i delatnostima.

SeMA svojim delovanjem nastavlja tradiciju ranijih udruženja i to Jugoslovenskog udruženja za marketing (JUMA) i okviru njega Društva za marketing SR Srbije. Prvi predsednik SeMA bio je prof. dr Branko Maričić, koji je tu funkciju obavljao od osnivanja do 2015. godine, a nasledila ga je prof. dr Ljiljana Stanković. Od februara 2020. godine, funkciju predsednika Srpskog udruženja za marketing preuzeo je prof. dr Saša Veljković. Sedište Udruženje je u Beogradu i deluje na području Republike Srbije. Članovi su kako predstavnici akademske zajednice i istraživači (nastavnici i saradnici sa državnih i privatnih fakulteta i istraživači sa naučnih instituta), tako i menadžeri i specijalisti iz preduzeća i organizacija iz različitih delatnosti. Pored pojedinaca (redovnih članova), postoji mogućnost korporativnog članstva.