Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

O nama

Ciljevi

Osnovni cilj Srpskog udruženja za marketing (SeMA) je pružanje podsticaja i profesionalne podrške zainteresovanim pojedincima, preduzećima i institucijama u organizovanju, razvijanju i unapređivanju naučnog i stručnog rada u oblasti marketinga.

Ciljevi i zadaci Udruženja su definisani tako da omogućuju ispunjavanje svrhe postojanja SeMA kao strukovne organizacije kroz niz oblika aktivnosti, a pre svega:

a) relevantno i kompetentno tumačenje i isticanje prave svrhe i prednosti marketing koncepcije i marketing orijentacije u uslovima tržišnog poslovanja

b) podsticanje elemenata dobre poslovne prakse i etičkog pristupa u razvijanju tržišnog poslovanja

c) profesionalna pomoć i podrška društvenim organima i institucijama države kao i profitnim i neprofitnim organizacijama u rešavanju sistemskih, zakonskih, teorijskih i praktičnih pitanja iz njihovog delokruga aktivnosti

d) povezivanje sa univerzitetima i drugim naučnim organizacijama u cilju usavršavanja nastavnih planova i programa kako bi se obezbedilo kvalitetno obrazovanje i savremeni razvoj naučnih i stručnih kadrova iz oblasti marketinga

e) utvrđivanje stručne terminologije iz svih disciplina marketinga radi omogučavanja uvođenja novih znanja u marketing aktivnosti i poslovnu praksu

f) razvijanje društvene svesti i stručne savesti među članovima Udruženja pa samim tim i širenje marketing profesinalnog i etičkog ponašanja na lokalnom i međunarodnom nivou

g) organizovanje opštih i specijalizovanih naučnih i stručnih skupova iz svih marketing disciplina - kongresi, simpozijumi, seminari, predavanja, tribine, paneli, predavanja samostalno ili u saradnji sa srodnim organizacijama ili naučnim institucijama i profesionalnim organizacijama

h) razvijanje pokroviteljske prakse i/ili suizdavaštvo za pojedina periodična izdanja uključujući poseban status naučno-stručnog časopisa „Marketing“, kao zvaničnog glasila SeMA.

i) razvijanje izdavačke aktivnosti putem objavljivanja samostalnih, grupnih ili prevedenih izdanja iz svih disciplina marketinga u organizaciji SeMA ili putem saradnje sa renomoranim domaćim ili inostranim izdavačima

j) podsticanje i podrška sertifikovanim programima iz svih marketing disciplina uključujući i pokroviteljsko angažovanje renomiranih profesionalnih programa i predavača iz zemlje i inostranstva samostalno ili u saradnji sa drugim srodnim organizacijama