Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

O nama

Rukovodstvo

Organi neposredno zaduženi za operativni rad Udruženja i sprovođenje ciljeva i aktivnosti su: Skupština, Predsedništvo i Nadzorni odbor. Udruženje punovažno zastupa Predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednici. Predsedništvo može, po potrebi, ovlastiti i druga lica da zastupaju Udruženje.

Skupština SeMA je najviši organ Udruženja i sačinjavaju je svi redovni i korporativni članovi koji redovno izmiruju svoje članske obaveze i aktivno ostvaruju svoja prava po tom osnovu. Predsedništvo Udruženja je izvršni organ skupštine SeMA sa osnovnim zadatkom da izvršava zaključke Skupštine i vodi poslove Udruženja između dva zasedanja Skupštine. Radom Predsedništva rukovodi Predsednik izabran od strane Skupštine SeMA. Zastupnici i organi Udruženja izabrani su za mandatni period od 4 godine, osim Nadzornog odbra koji se bira na dve godine.
Odlukom Skupštine od 02. novembra 2019. godine izabrani su novi organi Udruženja, a novi predsednik formalno je preuzeo rukovođenje radom Srpskog udruženja za marketing od 13.02.2020. godine kada je registrovan kao zastupnik u APR-u.

U nastavku je dat spisak akteulnog rukovodstva i predstavnika organa Udruženja.

  Predsednik Udruženja:

 • prof. dr Saša Veljković, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (detaljnije)
 • Potpredsednici Udruženja:

 • prof. dr Hasan Hanić, profesor emeritus, Beogradska bankarska akademija (detaljnije)
 • prof. dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (detaljnije)
 • Generalni sekretar:

 • doc. dr Nenad Đokić, Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu (detaljnije)
 • Predsedništvo SeMA:

 • prof. dr Saša Veljković, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • prof. dr Hasan Hanić, profesor emeritus, Beogradska bankarska akademija, potpredsednik
 • prof. dr Mirjana Gligorijević, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpredsednica
 • doc. dr Nenad Đokić, Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, generalni sekretar
 • prof. dr Gordana Radosavljević, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu (detaljnije)
 • prof. dr Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (detaljnije)
 • prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (detaljnije)
 • prof. dr Suzana Đukić, redovni profesor. Ekonomski fakultet u Nišu (detaljnije)
 • Marko Obradović, direktor marketinga, Privredna komore Srbije (detaljnije)
 • Nadzorni odbor:

 • prof. dr Velimir Štavljanin, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, predsednik
 • dr Jelena Filipović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
 • dr Nikola Milićević, docent, Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, član
 • Naučni savet:

 • prof. dr Hasan Hanić, profesor emeritus, Beogradska bankarska akademija, predsednik
 • prof. dr Radoslav Senić, redovni profesor u penziji, Fakultet za turizam Vrnjačka Banja / Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, član
 • prof. dr Stevan Vasiljev, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, član
 • prof. dr Veljko Marinković, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, član