Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Strategije marketinga:
Kako ući na tržište i uspešno opstati na njemu


Autori: Dr Božidar Milenović, Dr Milijanka Ratković

Izdavač: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Univerziteta BK Godina izdanja: 2009
Broj strana: 350 strana

Strategija marketinga, u najopštijem smislu, uključuje utvrđivanje osnovnih dugoročnih ciljeva i izbor pravaca akcije i alokacije resursa neophodnih za ostvarivanje tih ciljeva, kao i interakcije organizacije sa tržištima, konkurentima i ostalim faktorima okruženja.

Primarna strateška odgovornost svakog menadžera jeste da kontinuirano osmatra okruženje i da uspešno vodi firmu u korak sa promenama u njemu. Glavni faktor uspeha ili neuspeha određene strategije na korporativnom, poslovnom ili funkcionalnom nivou jeste da li su elementi strategije konzistentni sa realnošću eksternog okruženja firme i sa njenim sopstvenim sposobnostima i resursima.
Razvoj strategije marketinga za efektivno konkurisanje na odabranim ciljnim tržištima predstavlja jedan od najkritičnijih izazova sa kojima menadžeri firme danas suočavaju.

U knjizi STRATEGIJE MARKETINGA razmotrena je strateška uloga marketinga na korporativnom, poslovnom i funkcionalnom nivou i ključne strategije marketinga za uspešan nastup na nova, rastuća, zrela i opadajuća tržišta, kao i strategije koje mogu biti najefektivnije korišćene od pojedinih tipova tržišnih učesnika: tržišnih lidera, izazivača, sledbenika i tamponera (ili korisnika tržišnih niša).
Posebna pažnja posvećena je koordinaciji unutar marketinške funkcije i koordinaciji marketinške funkcije sa ostalim poslovnim funkcijama unutar korporacije.

Knjiga je namenjena, pre svega, studentima na višim nivoima studiranja (MBA, doktorske i druge studije) i zaposlenim stručnjacima i menadžerima za potrebe usavršavanja i inovacije znanja iz oblasti strateškog odlučivanja na različitim nivoima unutar korporacija.
Podrazumeva se da korisnici ove knjige moraju imati određena prethodna znanja iz oblasti marketinga.

Knjiga bi trebalo da pomogne poslovnim ljudima da preciznije identifikuju i upoznaju tržišne mogućnosti i šanse, da bolje shvate i razumeju poslovno okruženje i poziciju svog biznisa u njemu i da, na toj osnovi, projektuju efektivniju marketinšku i ukupnu poslovnu strategiju.

Takođe ona bi trebalo da omogući studentima i predavačima na fakultetima i drugim visokoškolskim organizacijama, kao i mladim stručnjacima u istraživačkim i poslovnim firmama, da lakše uhvate korak sa dostignućima u marketinškoj teoriji i primeni u razvijenom delu sveta i da naprave nove iskorake u efektivnijem korišćenju aktuelnih marketinških izazova, pre svega izazova nove (digitalne) ekonomije.

Kratak sadržaj:

DEO I: Strateška tržišna orijentacija
Strateška uloga marketinga u modernom biznisu, Marketinške implikacije odluka na korporativnom nivou, Marketinške implikacije odluka na nivou biznisa (strateške poslovne jedinice).

DEO II: Upoznavanje i izbor tržišnih mogućnosti
Ispitivanje tržišnih mogućnosti, Predviđanje tržišnih mgućnosti, Izbor atraktivnog ciljnog tržišta, Diferencijacija i pozicioniranje na ciljnom trćištu.

DEO III: Formulisanje strategija marketinga
Strategije marketinga za nove ulaske, Strategije marketinga za ulaske na rastuća tržišta, Strategije marketinga za ulaske na zrela i opadajuća tržišta, Strategije marketinga za ulaske na tržište digitalne ekonomije.

DEO IV: Sprovođenje i kontrola strategija marketinga
Organizovanje za efektivnu primenu strategija marketinga, Planiranje efektivnog sprovođenja strategija marketinga, Merenje učinka primenjenih strategija marketinga.