Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Kvantitativne tehnike u istraživanju tržišta


Autori: Soldić Aleksić Jasna, Biljana Chroneos Krsavac

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd
Godina izdanja: 2009.
Broj strana: 269 strana
ISBN: 978-86-403-0967-7

Ova knjiga je nastala iz želje autora da se, pre svega studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali, naravno i drugim studentima ekonomskih i poslovnih studija, kao i stručnjacima koji se bave istraživanjem tržišta i marketinškim istraživanjima, približi i olakša praktična primena određenih kvantitativnih tehnika iz ove oblasti.

Kako je osnovna ideja u pisanju knjige bila “ovladati veštinom praktičnog rada“, knjiga se može shvatiti i kao priručnik ili vodič za praktičan rad. U osnovi našeg pristupa u pisanju ovog priručnika leži uverenje da je za svakog istraživača-praktičara u oblasti istraživanja tržišta bitno da poznaje sledeće:
1) kada se može primeniti određena kvantitativna tehnika;
2) kako se sprovodi odgovarajuća procedura analize i
3) kako se interpretiraju dobijeni rezultati.

Iz tih razloga posebno smo želeli da pri koncipiranju sadržaja priručnika pružimo što preciznije i ilustrativnije odgovore na navedena pitanja.

U knjizi su izloženi brojni primeri za čije rešavanje je primenjen statistički računarski paket za društvene nauke SPSS (engl. Statistical Package for Social Sciences). Danas postoji veliki broj softverskih alata za analizu podataka, koji sadrže manji ili veći broj procedura za kvantitativnu analizu podataka.

Naše opredeljenje da primenimo SPSS računarski paket bilo je uslovljeno sledećim činjenicama:
1) reč je o računarskom paketu koji ima veoma dugu tradiciju i široku primenu, kako u akademskim tako i u komercijalnim krugovima, pa se s pravom može reći da se radi o „zlatnom standardu“, posebno za oblast društvenih nauka;
2) program je relativno jednostavan za primenu, jer zahteva bazično poznavanje rada uz primenu računara i veoma lako se kombinuje sa primenom drugih programskih alata;
3) Ekonomski fakultet u Beogradu poseduju licencu za korišćenje ovog programskog paketa.

U pripremanju sadržaja ove knjige nastojali smo da ga prilagodimo sa standardnim sadržajem koji postoji u najpoznatijim udžbenicima iz ove oblasti u svetu, posebno u delu udžbenika koji se odnosi na analizu podataka u istraživanju tržišta.

U skladu sa tim obuhvatili smo sledeće teme: uzorak - strategija izbora uzorka i određivanje veličine uzorka; pripremanje podataka za analizu; osnovne tehnike analize podataka; testiranje značajnosti razlika - sredina i proporcija; testiranje veza između promenljivih (korelaciona, regresiona i hi-kvadrat analiza); diskriminaciona analiza; faktorska analiza i analiza grupisanja - klaster analiza.

Za uspešno savladavanje navedene tematike smatramo da je važno prethodno poznavanje osnova statističke analize.

Nadamo se da će i studenti i istraživači, uz pomoć ovog priručnika, biti ohrabreni da što češće i uspešnije koriste kvantitativne tehnike i softverske alate u praktičnim zadacima i projektima istraživanja tržišta i marketinških istraživanja.

Kratki sadržaj:

1. O uzorku: strategija izbora uzorka i određivanje veličine uzorka
2. Pripremanje podataka za analizu
3. Osnovne tehnike analize podataka
4. Testiranje značajnosti razlika: sredina i proporcija
5. Testiranje veza između promenljivih
6. Diskriminaciona analiza
7. Faktorska analiza
8. Analiza grupisanja - klaster analiza
Literatura