Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Marketing logistika


Autori: Dr Vladan Božić
Dr Slobodan Aćimović

Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2010
Broj strana: 602 strane
ISBN: 978-86-403-1050-5

Kratak sadržaj:

I Uvod u logistiku i logistički menadžment
II Razvoj logističkog menadžmenta
III Pojam, funkcije i zadaci servisa potrošača
IV Upravljanje servisom potrošača
V Upravljanje transportom
VI Upravljanje zalihama
VII Upravljanje skladištenjem
VIII Logistički informacioni sistem
IX Organizacija i menadžment logistike
X Globalna logistika

Knjiga je univerzitetski udžbenik koji u naučnom i praktičnom smislu pokriva najveći deo tematike iz domena logističkog menadžmenta. Strukturirana kao i većina relevantnih svetskih udžbenika iz ovog domena poslovnog upravljanja, knjiga ima 9 osnovnih delova, dok se kao dodatak daje rečnik izabranih poslovnih logističkih pojmova koji se najčešće primenjuju u logističkoj praksi.

U okviru prve dve glave se definiše i pozicionira logističko upravljanje u preduzećima, zatim su naredne dve glave posvećene logističkom cilju - servisu potrošača, potom se prelazi na 4 ključna logistička podsistema (transport, zalihe, skladištenje i informisanje), dok je finalna glava vezana za sam proces organizovanja i upravljanja ovim skupom aktivnosti.

Kako se radi o veoma praktičnoj materiji, a imajući u vidu veliko konsultantsko iskustvo autora knjige, svaki teorijski deo je potkrepljen različitim primerima, istraživanjima iz domaće i svetske prakse i prezentacijom uspešno rešenih problema iz domena logistike.

Stoga se knjiga, pored studenata kojima je u osnovi namenjena, može preporučiti top menadžerima, menadžerima distribucije, logistike, nabavke, prodaje i svima drugima koji se na neki način bave tako složenim i raznovrsnim skupom strateških i/ili operativnih logističkih poslova.