Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Marketing menadžment turističke destinacije


Autor: Dr Ognjen Bakić

Izdavač: Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica - Educons university
ISBN: 86-87785-01-4

Knjiga Marketing menadžment turističke destinacije, praktično, predstavlja razradu konzistentnog konceptualnog modela za upravljanje marketingom na turističkoj destinaciji. Još kao prvo izdanje pobudila je značajno interesovanje naučne i stručne javnosti u turizmu.

Ona je postala veoma korisna, naučno fundirana podloga, za kreiranje turističke politike na različitim nivoima upravljanja u turizmu naše zemlje. Marketinške aktivnosti u okvirima državnih i paradržavnih organa postaju ključne u njihovom funkcionisanju i bez adekvatnog upravljanja ovim aktivnostima teško da se može očekivati uspeh u turističkoj politici.

Knjiga je nastala na bazi višegodisnjeg naučnog istraživanja autora i to prvenstveno inostranog ali i domaćeg iskustva u području upravljanja marketingom na nivou turističke destinacije. Ona je pisana jasno i stilski izgrađeno.

Stavovi i zaključci kao i odgovarajuće preporuke i sugestije bazirani su na korektnom korišćenju obimne ali dobro selekcionisane dominantno anglosaksonske literature i adekvatno odabranim praktičnim primerima.
Nivo potrebnog naučnog uopštavanja je primeren potrebama monografskog karaktera ovog rada.

...Imajući u vidu sve što je prethodno konstatovano, kao i činjenicu neophodnog perspektivnog i bržeg prilagođavanja naše turističke industrije svetskim trendovima, preporučujemo ovu monografiju široj naučnoj i stručnoj javnosti, kao i studentima koji izučavaju pitanja formulisanja turističke politike...

Recezent: prof. dr Krunoslav Čačić

Kratki sadržaj:

Uvod
1.Uslužna ekonomija i turizam
2. Analiza faktora relevantnih za upravljanje marketingom turističke destinacije (situaciona analiza)
3. Formiranje misije, ciljeva i smernica za adekvatno upravljanje marketingom turističke destinacije
4. Strategijsko planiranje turističke destinacije
5. Upravljanje instrumentima marketing mix-a turističke destinacije
6. Organizovanost na nivou turističke destinacije i upravljački sistemi podrške
7. Mesto, uloga i funkcije državnih organa u turizmu (nta) i marketing menadžment turisticke destinacije
8. Kontrola marketing aktivnosti na nivou turističke destinacije
Prilozi
Literatura
Spisak slika i tabela
0 autoru