Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Savremeno tržišno poslovanje


Autori: Dr Dragoljub Jovičić
Dr Slobodan Sudarov

Izdavač: Alfa-graf NS, Novi Sad
Godina izdanja: 2014
Broj strana: 349
ISBN: 978-86-87093-37-9

Kratak sadržaj:

Analizirajući genezu poslovne delatnosti lako se uočava da je ona kontinuirano imala pozitivan trend, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom kontekstu. Mnogo je faktora koji su tokom dugog perioda razvoja poslovne delatnosti uticali na njen stalni napredak i rast, počevši od velikih naučnih otkrića, preko novih tehnologija, brze ekspanzije saobraćaja i međunarodne trgovine, sve veće specijalizacije i produktivnosti zaposlenih i sl. Poslednjih decenija kao posebno značajan faktor, koji snažno utiče na intenzivan rast ne samo privrede, već i mnogih drugih društvenih delatnosti, nesporno je informaciona tehnologija. Zahvaljujući njoj, kao i sve većem obimu međunarodne robne razmene i sve većoj mobilnosti ljudi, u poslednje dve decenije, proces globalizacije je zahvatio ne samo ekonomsku, nego veoma snažno i čitavu društvenu sferu.

Savremeno tržišno poslovanje, koje karakteriše izuzetno snažna, može se reći i nemilosrdna konkurencija, brz tempo naučnog i tehnološkog napretka, i sve zahtevniji, obrazovaniji i sofisticiraniji potrošači, zahteva od tržišnih učesnika izuzetnu organizaciju, visok nivo koordiniranosti svih poslovnih segmenata i aktivnosti, efikasno prilagođavanje uslovima na tržištu, ali i brzo prilagođavanje mnogobrojim subjektima i silama iz mikro i makrookruženja. Da bi ispunile sve te zahteve organizacije, odnosno menadžeri u organizacijama, moraju kreirati takvu strategiju savremenog tržišnog poslovanja – koja će biti fokusirana ka potrebama i željama potrošača, a zasnovana na aktivnostima i rezultatima marketing istraživanja, kako bi blagovremeno dobili relevantne, tačne i potpune informacije, na osnovu kojih će moći donositi optimalne poslovne odluke i na taj način omogućiti punu satisfakciju potrošača, a organizaciji (kompaniji) obezbediti profitabilno i dugoročno održivo poslovanje.

Želeći da pomognu čitaocima ove knjige (udžbenika) u razumevanju ekonomske globalizacije i uslova poslovanja na savremenom tržištu, autori su obuhvatili najznačajnije segmente iz oblasti marketinga, komunikologije i poslovnog pregovaranja. Knjiga je prevashodno namenjena studentima koji proučavaju različite predmete iz oblasti marketinga, ali može korisno poslužiti i privrednicima, svima koji su aktivni učesnici u savremenom tržišnom poslovanju, a posebno zaposlenima u segmentima marketing istraživanja, nabavke, proizvodnje, prodaje, distribucije i promotivnih aktivnosti.