Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Publikacije

Publikacije

Tržišno poslovanje


Autor: Dr Dragoljub Jovičić

Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Godina izdanja: 2013
Broj strana: 263 strane
ISBN: 978-86-7203-131-7

Kratak sadržaj:

Knjiga koja se nalazi pred Vama rezultat je višegodišnjeg praktičnog i teorijskog rada autora u ovoj oblasti. Tržišno poslovanje je bilo i ranije, a pogotovo je sada, u savremenim uslovima privređivanja, veoma dinamična oblast koja se razvija izuzetnom brzinom. Nesporno je da su svi privredni subjekti, ali i sve druge organizacije i institucije snažno fokusirane na tržište, pokušavajući anticipirati potrebe i želje sve zahtevnijih kupaca, odnosno potrošača ili krajnjih korisnika svojih proizvoda ili usluga. U tom kontekstu neophodno je da se budući marketari i menadžeri temeljno upoznaju sa svim segmentima tržišnog poslovanja, kako bi u potpunosti razumeli i usvojili tržišnu filozofiju, i u savremenim, turbulentnim uslovima privređivanja omogućili svojim organizacijama da se uspešno pozicioniraju i ostvare konkurentsku prednost na tržištu.

S obzirom na kompleksnost i obimnost materije o tržišnom poslovanju autor je pokušao približiti čitaocima, pre svih studentima treće godine Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, ali i svima onima koji su već zaposleni u realnom, finansijskom ili javnom sektoru, osnovne pojmove iz ove oblasti, kao i omogućiti im što bolje razumevanje složene problematike tržišnog poslovanja. Nesporno je da ovaj udžbenik može biti interesantan i širem auditorijumu, ali će posebno biti od koristi studentima, kako bi se po završetku studija mogli brzo i lako uključiti u poslovanje organizacija i efikasno privređivati u realnim tržišnim uslovima.